Powrót

Zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 39/2017
  • Data sporządzenia raportu: 28.06.2017 13:25
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 27 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki podjęło uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. Szczegółowe zmiany, wprowadzone do Statutu uchwałami nr 38-44 ZWZ, zostały zaprezentowane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2017 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site