Powrót

Rozpoczęcie procesu likwidacji spółki zależnej

  • Numer raportu: 39/2012
  • Data sporządzenia raportu: 06.07.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 6 lipca 2012 r., w wyniku wystawienia przez Zarząd PGE pełnomocnictwa dla likwidatora, rozpoczął się proces likwidacji spółki Electra Bohemia s.r.o. z siedzibą w Czechach („Spółka Zależna”). Likwidatorem Spółki Zależnej został p. Marek Kuteń, Dyrektor Zarządzający Spółki Zależnej. Spółka Zależna jest jednostką zależną od PGE w rozumieniu obowiązujących PGE przepisów o rachunkowości i jest konsolidowana w jej sprawozdaniu finansowym. PGE posiada 100% udziałów w Spółce Zależnej.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site