Powrót

Porozumienie do umowy z Polską Grupą Górniczą

  • Numer raportu: 38/2018
  • Data sporządzenia raportu: 30.11.2018 08:47
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2013 Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. spółka powzięła informację o podpisaniu przez Polską Grupę Górniczą porozumienia do umowy zawartej w dniu 13 sierpnia 2013 r. na dostawy węgla kamiennego na potrzeby bloków 5 i 6 Elektrowni Opole („porozumienie”).

W ramach porozumienia strony dostosowały zapisy do aktualnych wymagań formalno-prawnych oraz odstąpiły od wyznaczania ceny węgla w oparciu o wskaźniki dotyczące średnich cen energii elektrycznej, średnich rynkowych cen węgla oraz średnich kosztów uprawnień do emisji CO2. Strony ustaliły cenę węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r., natomiast ceny węgla na kolejne poszczególne okresy dostaw będą ustalane w drodze negocjacji.

Szacowana wartość porozumienia w okresie od dnia rozpoczęcia dostaw przez 20 kolejnych rocznych okresów dostaw wynosi ok. 16 mld zł.
gkpge_relacjeInwestorskie_site