Powrót

Informacja o wyniku testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych w segmencie Energetyki Odnawialnej.

  • Numer raportu: 38/2016
  • Data sporządzenia raportu: 05.07.2016 18:40
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 w zakresie majątku segmentu Energetyka Odnawialna.

Wśród przesłanek stojących za koniecznością przeprowadzenia testów na utratę wartości są:
- zmiany w otoczeniu rynkowym (ceny zielonych certyfikatów),
- zmiany w otoczeniu prawnym (wzrost obciążeń podatkowych wynikający z ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe).

Przeprowadzone testy wykazały, że łączna utrata wartości aktywów na poziomie skonsolidowanym (w bilansie Grupy Kapitałowej PGE) wynosi około 0,8 miliarda złotych – kwota ta obejmuje: rzeczowe aktywa trwałe oddanych do użytku farm wiatrowych, projekty inwestycyjne prowadzone w obszarze energetyki wiatrowej oraz wartość firmy („goodwill”).

W związku z powyższym, odpis aktualizujący wartość aktywów zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za I półrocze 2016 r.

Według wstępnych szacunków, po zaksięgowaniu odpisów, wartość bilansowa netto rzeczowych aktywów trwałych segmentu Energetyki Odnawialnej przypisana do farm wiatrowych, na dzień 30 czerwca 2016 roku, wynosi 2,3 miliarda złotych, w tym około 0,2 miliarda stanowią projekty inwestycyjne.

Przeprowadzone testy wykazały, że w przypadku elektrowni wodnych i elektrowni szczytowo-pompowych utrata wartości nie występuje.

Zastrzeżenie: Prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Ostateczny wynik testów i wielkość odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za I półrocze 2016 r., które zostanie opublikowane 9 sierpnia 2016 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site