Powrót

Przyjęcie planu połączenia z PGE Energia Jądrowa S.A.

  • Numer raportu: 38/2013
  • Data sporządzenia raportu: 16.05.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 16 maja 2013 roku podpisano plan połączenia PGE ("Spółka Przejmująca") ze spółką zależną PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana"), którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) ("KSH"), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej ("Połączenie").

Spółka Przejmowana jest spółką zależną PGE, odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej. PGE posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej dających 100% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Spółka Przejmowana posiada 51% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej w Polsce (pozostałe 49% udziałów w spółce posiada obecnie PGE). Po połączeniu 100% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. będzie posiadać PGE.

Od momentu rejestracji połączenia, wszystkie kompetencje Spółki Przejmowanej przejmie spółka PGE, która pełni jednocześnie rolę Centrum Korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE.

Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, do niniejszego planu Połączenia nie będą sporządzane: sprawozdanie zarządu, o którym mowa w art. 501 KSH, oraz pisemna opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia PGE ze Spółką Przejmowaną zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site