Powrót

Informacja o zatwierdzeniu układu spółki zależnej od PGE Energia Odnawialna S.A.

  • Numer raportu: 38/2011
  • Data sporządzenia raportu: 20.10.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 października 2011 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu spółki Mega Sp. z o.o. w następstwie przyjęcia propozycji układowych przez Zgromadzenie Wierzycieli Mega Sp. z o.o. Postanowienie sądu uprawomocni się po upływie 7 dni. Sąd ustanowił Nadzorcę Sądowego w osobie Adama Sadeckiego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.

PGE Energia Odnawialna S.A., jednostka zależna od PGE, jest mniejszościowym udziałowcem Mega Sp. z o.o., w której posiada 14,72% udziałów, jest jednak uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków zarządu Mega Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site