Powrót

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych

  • Numer raportu: 37/2012
  • Data sporządzenia raportu: 03.07.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że w dniu 3 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu pana Pawła Skowrońskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.


Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site