Powrót

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

  • Numer raportu: 35/2014
  • Data sporządzenia raportu: 09.07.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb Państwa"), przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439, z późniejszymi zmianami – „Ustawa o ofercie”), informujące o tym, że w dniu 2 lipca 2014 r., w wykonaniu umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej i wniesienia aportu zawartej w dniu 2 lipca 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi S.A. („PIR”), spółką w której Skarb Państwa posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu, przeniósł na PIR, jako wkład niepieniężny, własność 59.441.629 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda („Transakcja Wniesienia Aportu”).

Ponadto po przeprowadzeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu, którego rozliczenie nastąpiło w dniu 8 lipca 2014 r., Skarb Państwa zbył na rzecz inwestorów 6.000.000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda oraz PIR zbył na rzecz inwestorów 59.441.629 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, które zostały uprzednio przeniesione na rzecz PIR w Transakcji Wniesienia Aportu.

W następstwie wyżej wymienionych transakcji, Skarb Państwa zbył (bezpośrednio oraz za pośrednictwem PIR) 65.441.629 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 3,50% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonania 65.441.629 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed przeprowadzeniem wyżej wymienionych transakcji Skarb Państwa posiadał 1.157.123.335 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 61,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.157.123.335 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 61,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych transakcji Skarb Państwa posiada 1.091.681.706 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, reprezentujących 58,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.091.681.706 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 58,39% ogólnej liczby głosów.

Podmioty zależne Skarbu Państwa nie posiadają akcji Spółki.

Skarb Państwa nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439, z późniejszymi zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site