Powrót

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla Elektrociepłowni Lublin-Wrotków

  • Numer raportu: 35/2013
  • Data sporządzenia raportu: 09.05.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 8 maja 2013 r.Sąd Najwyższy uchylił - zaskarżony przez PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków („PGE GiEK ECLW”) skargą kasacyjną - wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 7 marca 2012 r. uwzględniający apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla PGE GiEK ECLW i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozstrzygnięcia.

Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez Prezesa URE, w sprawie PGE GiEK ECLW wynosi 26,7 mln PLN.

Opis sprawy:

Prezes URE w dniu 31 lipca 2009 roku wydał decyzję w stosunku do PGE Elektrociepłowni Lublin – Wrotków Sp. z o.o. (spółka jest obecnie oddziałem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.) w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 130, poz. 905, ze zm.). Zgodnie z przedmiotową decyzją w/w spółka została zobowiązana do zwrotu Zarządcy Rozliczeń S.A. wskazanej w decyzji kwoty.

PGE GiEK ECLW odwołała się od decyzji Prezesa URE do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”). SOKiK wyrokiem z dnia 26 maja 2010 roku zmienił decyzję Prezesa URE uwzględniając w całości odwołanie spółki. Prezes URE złożył apelację do tego wyroku.

W dniu 7 marca 2012 r. wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił apelację Prezesa URE od wyroku SOKiK z dnia 26 maja 2010 r. i zmienił wyrok SOKiK oddalając odwołanie PGE GiEK ECLW. PGE GiEK S.A. złożyła następnie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, w wyniku której Sąd Najwyższy przeprowadził rozprawę w dniu 8 maja 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site