Powrót

Zmienione projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  • Numer raportu: 34/2017
  • Data sporządzenia raportu: 21.06.2017 18:20
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") przekazuje w załączeniu zmienioną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r. Zmiana projektów uchwał wynika z wniosku Ministra Energii działającego w imieniu Skarbu Państwa, jako akcjonariusza Spółki i dotyczy korekty oczywistych omyłek pisarskich do projektów, które Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 31/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

Poniżej informacja o korektach:
1. W § 1 ust. 2 projektu uchwały w przedmiocie zmian § 37 Statutu Spółki zamiast wyrażenia „2. W § 35 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: …” powinno być
„2. W § 37 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: …”,
2. W § 1 projektu uchwały w przedmiocie zmian § 45 Statutu Spółki zamiast wyrażenia „W § 45 ust. 8 skreśla się wyrażenie: ...” powinno być „W § 45 ust. 9 skreśla się wyrażenie: ...” ,
3. W § 1 projektu uchwały w przedmiocie zmian § 45 Statutu Spółki zamiast wyrażenia „W § 45 ust. 9 skreśla się wyrażenie: ...” powinno być „W § 45 ust. 10 skreśla się wyrażenie: ...”.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site