Powrót

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

  • Numer raportu: 34/2011
  • Data sporządzenia raportu: 11.08.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) powziął informację, iż w dniu 9 sierpnia 2011 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A.) z siedzibą w Bełchatowie, spółka zależna PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ustanowiła hipotekę do kwoty 195.000.000 EUR (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów euro) na rzecz Nordyckiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Helsinkach na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i na związanym z tym prawem użytkowania wieczystego prawie własności budynków oraz wszelkich ich części („Hipoteka”), w celu zabezpieczenia wierzytelności Nordyckiego Banku Inwestycyjnego o spłatę przez PGE GiEK S.A. kredytu udzielonego przez Nordycki Bank Inwestycyjny. Niniejsza Hipoteka została ustanowiona na nieruchomości, na której znajduje się budowany obecnie nowy blok energetyczny o mocy 858 MW. Wartość ewidencyjna aktywów, na których została ustanowiona Hipoteka, wynosi w księgach PGE GiEK S.A. ok. 4,4 mld złotych, co stanowi ponad 10% wartości kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryterium uznania tych aktywów za aktywa o znacznej wartości.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ustanowienie Hipoteki skutkować będzie zwolnieniem zabezpieczeń o wyższej wartości dotychczas istniejących na wspomnianej nieruchomości. Zmiany dotyczące zabezpieczeń mają na celu uproszczenie struktury zabezpieczeń i dostosowanie ich do poziomu istniejącego zadłużenia wobec Nordyckiego Banku Inwestycyjnego.

Podstawa prawna: § 7 w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site