Powrót

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 33/2019
  • Data sporządzenia raportu: 28.11.2019 14:35
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 23 października 2019 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekty uchwał otrzymane od akcjonariusza w związku z punktami 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 2 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site