Powrót

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  • Numer raportu: 33/2017
  • Data sporządzenia raportu: 21.06.2017 13:27
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka") informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o wyborze Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („EY Audyt Polska") jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o badanie sprawozdań finansowych. Zakres umowy obejmować będzie badanie sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej PGE za okresy zakończone 31 grudnia w latach 2017-2018 oraz przeglądu półrocznego skróconego sprawozdana finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PGE za okres kończący się dnia 30 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

EY Audyt Polska jest spółką wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 130.

Spółka nie korzystała w ostatnich 10 latach z usług EY Audyt Polska w zakresie badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: § 25 w związku z § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site