Powrót

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 33/2016
  • Data sporządzenia raportu: 01.06.2016 18:43
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r. na godz. 14.00 w Warszawie w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy ul. Książęcej 4.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site