Powrót

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Gorzów

  • Numer raportu: 32/2013
  • Data sporządzenia raportu: 25.04.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 25 kwietnia 2013 r. wyrok ("Wyrok"), którym oddalił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (“SOKiK") z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Gorzów za rok 2009 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). Wyrok jest prawomocny, niemniej Prezesowi URE przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez Prezesa URE w sprawie PGE GiEK o. Elektrociepłownia Gorzów (do której odnosił się Wyrok) wynosiła ok. -7,7 mln PLN. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw toczących się odnośnie rekompensat KDT za 2009 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE wynosi 672,9 mln PLN.

Opis sprawy: Prezes URE w dniu 30 lipca 2010 roku wydał decyzje w stosunku do niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE tj. PGE Elektrowni Opole S.A., PGE Elektrowni Turów S.A., PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłowni Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłowni Lublin – Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A., w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 130, poz. 905, ze zm.). Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami w/w spółki zostały zobowiązane do zwrotu Zarządcy Rozliczeń S.A. wskazanych w decyzjach kwot lub otrzymały rekompensaty kosztów osieroconych w niższej niż oczekiwana wysokości. Wskazane spółki z Grupy Kapitałowej PGE odwołały się od decyzji Prezesa URE do SOKiK.

SOKiK wydał do dnia dzisiejszego 4 wyroki dotyczące korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2009 r.:
- 4 czerwca 2012 r. uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra i zmienił decyzję Prezesa URE w sprawie korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra;
- 19 czerwca 2012 r. uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Gorzów i zmienił decyzję Prezesa URE w sprawie korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Gorzów.
- 18 marca 2013 r. uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Rzeszów i zmienił decyzję Prezesa URE w sprawie korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Rzeszów.
- 11 kwietnia 2013 r. uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Opole i zmienił decyzję Prezesa URE w sprawie korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Opole.

Dzisiejszy Wyrok jest drugim wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawach dotyczących sporów w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2009. W dniu 17 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Prezesa w sprawie korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Wytwórcy z Grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2008 oraz rok 2010. Spory dotyczące rekompensat KDT za rok 2008 znajdują się na różnych etapach postępowań sądowych, natomiast sprawy dotyczące rekompensat KDT za rok 2010 nie były jeszcze przedmiotem rozpatrzenia przez sąd.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site