Powrót

Podtrzymanie ratingu długoterminowego spółki i zmiana ratingu niezabezpieczonego zadłużenia przez Fitch Ratings

  • Numer raportu: 32/2011
  • Data sporządzenia raportu: 04.08.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2011 r. agencja Fitch Ratings podtrzymała rating długoterminowy spółki na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną oraz zmieniła, w wyniku przyjęcia nowej metodologii, rating niezabezpieczonego zadłużenia PGE na BBB+ z perspektywą stabilną.

Zmiana ratingu niezabezpieczonego zadłużenia na BBB+ z A- związane jest z przyjęciem nowej, bardziej restrykcyjnej metodologii oceny spółek użyteczności publicznej, wprowadzonej przez Fitch, według której emitent instrumentu może uzyskać ocenę ratingową wyższą o 1 stopień od własnego ratingu długoterminowego jeśli około lub powyżej 50% jego przepływów pieniężnych pochodzi z działalności regulowanej. W wyniku powyższej zmiany obniżone zostały ratingi niezabezpieczonego zadłużenia 8 spółek użyteczności publicznej w Europie.

Pełna treść komunikatu (w jęz. angielskim) wydanego przez Fitch Ratings dostępna jest na stronie internetowej PGE.

Podstawa prawna: §32 w związku z §5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site