Powrót

Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie podziału zysku za 2015 r.

  • Numer raportu: 31/2016
  • Data sporządzenia raportu: 24.05.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 maja 2016 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2015, proponowanym dniu dywidendy i proponowanym terminie wypłaty dywidendy oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji.

Zarząd Spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2015 zgodnie z przyjętą polityką dywidendy i przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy 0,92 zł na jedną akcję tj. kwotę 1.720.179.962,68 zł.

Proponowany dzień dywidendy to 23 września 2016 r., natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 14 października 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site