Powrót

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Energia Jądrowa S.A.

  • Numer raportu: 31/2013
  • Data sporządzenia raportu: 23.04.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia PGE z jednostką zależną PGE Energia Jądrowa S.A. („Spółka Przejmowana”).

Celem połączenia jest uproszczenie struktury kapitałowej Grupy PGE, ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem osobnego podmiotu oraz zwiększenie efektywności zarządzania przygotowaniem projektu budowy elektrowni jądrowej z poziomu Centrum Korporacyjnego.

Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na PGE (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest podmiotem dominującym (pełniącym jednocześnie funkcję Centrum Korporacyjnego) Grupy Kapitałowej PGE - największego pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej oraz najbardziej zyskownego zintegrowanego pionowo przedsiębiorstwa energetycznego w Polsce.

PGE Energia Jądrowa S.A. jest spółką zależną PGE, odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej. PGE posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej dających 100% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Spółka Przejmowana posiada 51% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej w Polsce (pozostałe 49% udziałów w spółce posiada obecnie PGE). Po połączeniu 100% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. będzie posiadać PGE..

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 13 oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site