Powrót

Rejestracja przez sąd umorzenia akcji własnych oraz zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 31/2012
  • Data sporządzenia raportu: 27.06.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") powziął informację, iż w dniu 23 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy") dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 18.697.837.270 zł do 18.697.608.290 zł tj. o kwotę 228.980 zł, w drodze umorzenia 22.898 akcji własnych o wartości nominalnej 10 zł każda (12.594 akcji serii C oraz 10.304 akcji serii D), reprezentujących 22.898 głosów w Spółce. Umorzenie akcji nastąpiło za zgodą akcjonariusza na podstawie uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2012 r. Ze względu na fakt, iż umorzone akcje stanowiły akcje własne, umorzenie nastąpiło bez wynagrodzenia.

Po dokonaniu umorzenia akcji oraz rejestracji zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego PGE, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 1.869.760.829 a wysokość kapitału zakładowego wynosi 18.697.608.290 zł.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:
- 1.470.576.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda;
- 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł każda;
- 73.228.888 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda;
- 66.441.941 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 zł każda.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 i 12 oraz § 15 i 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site