Powrót

Informacja o złożeniu przez spółkę zależną od PGE Dystrybucja S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu oraz wniosku o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości i wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania naprawczego

  • Numer raportu: 30/2012
  • Data sporządzenia raportu: 22.06.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że powziął wiadomość, iż w dniu 21 czerwca 2012 roku Zarząd spółki EKTO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Spółka Zależna”) złożył do Sądu Rejonowego w Białymstoku - Sądu Upadłościowego, VIII Wydział Gospodarczy („Sąd”) wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Jednocześnie Zarząd Spółki Zależnej złożył do Sądu wniosek o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości i wyrażenie zgody na wszczęcie przez dłużnika postępowania naprawczego.

Spółka Zależna jest jednostką zależną PGE w rozumieniu obowiązujących PGE przepisów o rachunkowości i jest konsolidowana w jej sprawozdaniu finansowym. Jedynym udziałowcem Spółki Zależnej jest PGE Dystrybucja S.A., jednostka zależna od PGE. Na dzień 31 marca 2012 r. suma bilansowa Spółki Zależnej wynosiła ok. 12,1 mln PLN.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 1 oraz 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site