Powrót

Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

  • Numer raportu: 30/2011
  • Data sporządzenia raportu: 22.07.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że obradująca w dniu 21 lipca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Jednolity tekst Statutu zawiera zmiany dokonane na podstawie uchwały Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2011 roku oraz zmiany dokonane na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie powyższych uchwał Walnego Zgromadzenia zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site