Powrót

Zawarcie umowy na budowę bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra

  • Numer raportu: 3/2020
  • Data sporządzenia raportu: 30.01.2020 16:45
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE") informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 roku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK S.A.”), spółka zależna od PGE, zawarła umowę („Umowa”) z konsorcjum firm w składzie: General Electric Global Services GmbH, Polimex Mostostal S.A. oraz General Electric International Inc. (zwanymi dalej „Wykonawcą").

Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę w formule „pod klucz” budowy dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto 683 MWe każdy w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10). Technologia ww. bloków będzie w układzie CCGT.
Zgodnie z zapisami Umowy, przekazanie do eksploatacji obu bloków ma nastąpić do dnia 11 grudnia 2023 r.

Wartość Umowy na budowę bloków wraz z opcją samostartu wynosi 3 701 092 633,13 zł netto. W powiązaniu z Umową zawarta została ponadto umowa o świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych przez okres 12 lat od dnia przekazania bloków do eksploatacji. Wartość umowy serwisowej wynosi 1 030 053 269,69 zł netto. Łączna wartość wszystkich zawartych umów wynosi 4 731 145 902,82 zł netto (5 819 309 460,47 zł brutto).

Umowa przewiduje kary umowne dla Wykonawcy związane m.in. z niedotrzymaniem terminu przekazania bloków do eksploatacji, niedotrzymaniem gwarantowanej mocy znamionowej, niedotrzymaniem gwarantowanego poziomu dyspozycyjności oraz niedotrzymaniem gwarantowanej średniej sprawności bloku netto. Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych Umową nie przekroczy 25 % wartości netto Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w zakresie niewykonanej części z przyczyn, za które jedna ze stron ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową, druga strona jest uprawniona do obciążenia odpowiedzialnej strony karą umowną w wysokości 10 % wartości Umowy.
gkpge_relacjeInwestorskie_site