Powrót

Odwołanie członków Zarządu oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

  • Numer raportu: 3/2016
  • Data sporządzenia raportu: 29.01.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, że w dniu 29 stycznia br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o odwołaniu ze składu Zarządu p. Jacka Drozda - Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz p. Dariusza Marca, Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 stycznia br. podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej - p. Marka Pastuszko - do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.

Pan Marek Pastuszko został delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych na okres trzech miesięcy.

Pan Marek Pastuszko złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Pastuszko oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Życiorys p. Marka Pastuszko Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. o powołaniu p. Marka Pastuszko w skład Rady Nadzorczej PGE.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site