Powrót

Zawarcie umowy znaczącej

  • Numer raportu: 3/2011
  • Data sporządzenia raportu: 14.01.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) informuje iż spółki zależne od PGE, w okresie od 14 stycznia 2010 r. do 13 stycznia 2011 r., zawarły szereg umów ze spółką PSE Operator S.A., które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość wszystkich wspomnianych umów wynosi ok. 7,2 mld PLN. Umowy zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 13 stycznia 2011 r. pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. oraz PSE Operator S.A. Głównym przedmiotem umowy są usługi przesyłania energii elektrycznej, rozumiane jako transport energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej, świadczone przez PSE Operator S.A. na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej łączna wartość w okresie 5 lat szacowana jest na 6,1 mld PLN.

Podstawa prawna: § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site