Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2018 roku

  • Numer raportu: 29/2018
  • Data sporządzenia raportu: 30.10.2018 17:17
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2018 roku.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2018 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 49,1 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 27,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 31,5 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,4 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2018 roku wyniósł około 5.141 mln złotych, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym Ciepłownictwo): 2.366 mln złotych,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1.892 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót: 459 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 354 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1.697 mln złotych (czyli 91 groszy na akcję).

Nakłady inwestycyjne wyniosły 3.759 mln złotych. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2018 roku wyniosło około 9.628 mln złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2018 roku wyniosła 176,3 PLN/MWh (w ujęciu porównywalnym - tj. bez aktywów nabytych w listopadzie 2017 roku).

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2018 roku nastąpi 13 listopada 2018 roku.
gkpge_relacjeInwestorskie_site