Powrót

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

  • Numer raportu: 29/2015
  • Data sporządzenia raportu: 15.09.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 września 2015 r. podjęło uchwały o:
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Barbary Dybek (Przewodniczącej Rady Nadzorczej)
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Krzysztofa Trochimiuka
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Marka Ściążko
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Jacka Fotek

Pan Marek Ściążko jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w latach 1991-2013 r. Obecnie jest Sekretarzem Naukowym w tym Instytucie oraz profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Energetyki i Paliw. Odbywał staże przemysłowe i naukowe w USA, Chinach oraz Niemczech w zakresie technologii wykorzystania węgla w kierunku energetycznym i chemicznym. Był członkiem Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A. w okresie 2008-2015 r. uczestnicząc w pracach komitetów strategii i audytu. Jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN oraz Komitetu Inżynierii chemicznej PAN. Był również członkiem Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. W latach 2014/2015 r. brał udział w opracowywaniu projektów innowacyjnych w energetyce do 2022 r. Jest autorem kilkudziesięciu patentów w obszarze efektywnego wykorzystania węgla m. in. w energetyce.

Pan Marek Ściążko złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Ściążko oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Jacek Fotek jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na University of Quebec at Montreal i uzyskał dyplom MBA.
Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył profesjonalny międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. W latach 1989-1990 pracował w Narodowym Banku Polskim i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa. W okresie 1990-96 r. w Banku Handlowym w Warszawie, jako Główny Dealer nadzorował wszystkie operacje banku na rynku pieniężno-walutowym oraz zarządzał pozycjami płynności, stopy procentowej i wymiany walut. Następnie w okresie 1996-1997 CFO w Polskim Banku Rozwoju, nadzorował Departament Skarbu, Departament Controllingu oraz Biuro Badań Strategicznych.
Od 1997 r. do 1999 r. Członek Zarządu, dyrektor Departamentu Skarbu w Citibank Poland. W lipcu 1999 r objął stanowisko Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej w Banku Handlowym w Warszawie. Po fuzji z Citigroup w latach 2001 –2002 był dyrektorem Biura Audytu Skarbu, Rynków Kapitałowych i Usług Inwestycyjnych, wdrożył metodologię audytu opartego na przeglądzie ryzyk.
W okresie 2003-2009 w PZU Asset Management S.A., Wiceprezes Zarządu, Inspektor Nadzoru, dyrektor odpowiedzialny za nowotworzony obszar transakcji finansowych, kontroli ryzyka, nadzór prawny i wewnętrzny, współtworzył uruchomienie scentralizowanego zarządzania aktywami Grupy PZU.
W latach 2009-2012 Prezes Zarządu BondSpot S.A. Rozwinął rynek Treasury Bondspot Poland, który stał się głównym miejscem obrotu polskimi obligacjami skarbowymi, największym tego rodzaju rynkiem w regionie środkowej Europy oraz segment hurtowy rynku Catalyst. Po upływie kadencji, w lipcu 2012 r. został powołany do Rady Nadzorczej.
Od listopada 2012 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcje Prezesa Zarządu Invista DM S.A. Od maja 2013 r. ponownie pełni funkcję Prezesa Zarządu BondSpot S.A.

Pan Jacek Fotek złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jacek Fotek oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site