Powrót

Informacja o wypłacie dywidendy przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 29/2014
  • Data sporządzenia raportu: 06.06.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 6 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 zł w następujący sposób:
- na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł na jedną akcję tj. kwotę 2.056.736.911,90 zł;
- 237.631.186,48 zł na kapitał zapasowy;
- 43.191.187,96 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia Spółki z PGE Energia Jądrowa S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2014 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site