Powrót

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Numer raportu: 28/2018
  • Data sporządzenia raportu: 23.10.2018 17:26
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki zwołanego na dzień 14 listopada 2018 r. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad NWZ punktu o treści „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza Skarbu Państwa, który wskazał na korzystanie z uprawnień przysługujących mu jako akcjonariuszowi w Statucie Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad NWZ oraz projekty uchwał NWZ w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site