Powrót

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016 r.

  • Numer raportu: 28/2016
  • Data sporządzenia raportu: 13.05.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje o dokonaniu korekty skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. („Jednostkowe sprawozdanie finansowe”), stanowiącego część skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 r.

Korekta polega na ujęciu w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym dywidendy od spółki zależnej. Zmiany dokonane w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym przedstawione zostały w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Skorygowany raport kwartalny zostanie przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w oddzielnym raporcie.

Zarząd Spółki informuje, że korekta Jednostkowego sprawozdania finansowego nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za I kwartał 2016 r .

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site