Powrót

Rozwiązanie umowy sprzedaży akcji ENERGA S.A. zawartej pomiędzy PGE a Skarbem Państwa

  • Numer raportu: 28/2012
  • Data sporządzenia raportu: 12.06.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że wskutek uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 maja 2012 r., o którym PGE informowała raportem bieżącym nr 17/2012, decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 stycznia 2011 r. zakazująca dokonania koncentracji polegającej na przejęciu przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. kontroli nad Energa S.A. stała się ostateczna.

W związku z powyższym, umowa sprzedaży akcji Energa S.A. zawarta w dniu 29 września 2010 r. pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a Skarbem Państwa, uległa rozwiązaniu z przyczyn niezależnych od stron ze skutkiem w dniu 12 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site