Powrót

Zawarcie umowy znaczącej – kredyt konsorcjalny

  • Numer raportu: 27/2015
  • Data sporządzenia raportu: 07.09.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 7 września 2015 roku PGE zawarła długoterminową umowę kredytową ("Umowa") z konsorcjum banków w składzie: BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Organizatorzy i Kredytodawcy, dalej „Banki”) oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. (jako Agent Kredytu).

Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez Banki kredytu w dwóch częściach tj. kredytu terminowego do kwoty 3.630 mln PLN i kredytu odnawialnego do kwoty 1.870 mln PLN. Data wygaśnięcia Umowy przypada na dzień 30 września 2023 r., przy czym ostateczny dzień spłaty kredytu odnawialnego przypada na dzień 30 kwietnia 2019 r. a ostateczny dzień spłaty kredytu terminowego na dzień 30 września 2023 r. Oprocentowanie kredytów oparte będzie na zmiennej stopie, w oparciu o odpowiednie stopy WIBOR (stawka referencyjna), powiększonej o marżę. Umowa nie przewiduje kar umownych.

Wartość Umowy spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ przekracza 10% kapitałów własnych PGE. Łączna wartość wszystkich innych umów zawartych przez PGE oraz jej jednostki zależne z bankami uczestniczącymi w konsorcjum w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy wyniosła ok. 3,2 mld PLN.

Podstawa prawna: § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site