Powrót

Przyznanie ratingu dla emisji euroobligacji przez Fitch Ratings

  • Numer raportu: 27/2014
  • Data sporządzenia raportu: 05.06.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE"), informuje, iż w dniu 5 czerwca 2014 r. agencja Fitch Ratings nadała rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie obcej na poziomie BBB+ emisji euroobligacji w kwocie 500.000.000 euro spółki PGE Sweden AB (publ) z terminem zapadalności 9 czerwca 2019 roku i kuponem 1,625%. Euroobligacje emitowane są w ramach programu, o którym PGE informowała raportem bieżącym nr 24/2014 z dnia 22 maja 2014 r.

Zgodnie z definicją agencji Fitch, ratingi w kategorii BBB oznaczają, że oczekiwane ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kredytowych jest obecnie niskie. Zdolność do obsługi zobowiązań finansowych uznaje się za odpowiednią, ale niekorzystne warunki biznesowe lub ekonomiczne są w stanie osłabić tę zdolność w większym stopniu niż w przypadku ratingów w wyższej kategorii.

Podstawa prawna: §32 w związku z §5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site