Powrót

Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

  • Numer raportu: 26/2015
  • Data sporządzenia raportu: 26.08.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki ustaliła w dniu 26 sierpnia 2015 r. jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednolity tekst Statutu zawiera zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie powyższej uchwały ZWZ zostały zaprezentowane w raporcie nr 18/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site