Powrót

Zmiana ratingu PGE oraz przyznanie ratingu dla programu euroobligacji przez Moody’s

  • Numer raportu: 26/2014
  • Data sporządzenia raportu: 26.05.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE"), informuje, iż w dniu 26 maja 2014 r. agencja Moody’s Investors Service Inc. („Moody’s) obniżyła długoterminowy rating PGE z poziomu A3 z perspektywą stabilną do poziomu Baa1 z perspektywą stabilną. Jako powód zmiany Moody’s wskazał ryzyko związane z realizacją planów inwestycyjnych PGE oraz z potrzebą ich sfinansowania w świetle niskich cen na hurtowym rynku energii elektrycznej oraz niepewności co do dalszego rozwoju rynku energii w Polsce.

Moody’s nadał ponadto tymczasowy rating na poziomie (P)Baa1 programowi emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2.000.000.000 euro spółki PGE Sweden AB (publ), o którym PGE informowała raportem bieżącym nr 24/2014 z dnia 22 maja 2014 r.

Ratingi na poziomie Baa są ratingami na poziomie inwestycyjnym, zaliczanymi do tzw. klasy medium –grade, która charakteryzuje się umiarkowanym ryzkiem kredytowym.

Pełna treść komunikatu (w jęz. angielskim) wydanego przez Moody’s dostępna jest na stronie internetowej PGE.

Podstawa prawna: §32 w związku z §5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site