Powrót

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok którym uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra i zmienił decyzję Prezesa URE w sprawie korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra

  • Numer raportu: 26/2012
  • Data sporządzenia raportu: 04.06.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – XVII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie wydał w dniu 04 czerwca 2012 r. wyrok ("Wyrok"), w którym uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra i zmienił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") z 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra za rok 2009 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT).

Wyrok nie jest prawomocny, Prezesowi URE przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

Łączna wartość przedmiotu sporu spraw toczących się odnośnie rekompensat KDT za 2009 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE, wynosi 672,9 mln PLN. Wartość przedmiotu sporu w sprawie PGE GiEK o. Zespół Elektrowni Dolna Odra (do której odnosił się dzisiejszy Wyrok) wynosiła 93 mln PLN.

Opis sprawy:
Prezes URE w dniu 30 lipca 2010 roku wydał sześć decyzji w stosunku do niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE tj. PGE Elektrowni Opole S.A., PGE Elektrowni Turów S.A., PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłowni Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłowni Lublin – Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A., w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 130, poz. 905, ze zm.). Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami w/w spółki zostały zobowiązane do zwrotu Zarządcy Rozliczeń S.A. wskazanych w decyzjach kwot lub otrzymały rekompensaty kosztów osieroconych w niższej niż oczekiwana wysokości. Wskazane spółki z Grupy Kapitałowej PGE odwołały się od decyzji Prezesa URE do SOKiK.

Wyrok SOKiK z dnia 4 czerwca 2012 r. dotyczący Zespołu Elektrowni Dolna Odra jest pierwszym wyrokiem dotyczącym korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2009 r.

Do dnia niniejszego raportu, Sąd Apelacyjny wydał następujące wyroki w sprawach dotyczących korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2008:

- oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Rzeszów w dniu 2 lutego 2012 r. (raport bieżący PGE nr 3/2012 z 2 lutego 2012 r.);
- uwzględnienie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Lublin-Wrotków w dniu
7 marca 2012 r. (raport bieżący PGE nr 9/2012 z dnia 8 marca 2012 r.);
- uchylenie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Zespołu Elektrowni Dolna Odra i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 12 marca 2012 r. (raport bieżący PGE nr 10/2012 z dnia 12 marca 2012 r.);
- oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Gorzów w dniu 27 marca 2012 r. (raport bieżący PGE nr 13/2012 z 27 marca 2012 r.).
- oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Zespołu Elektrowni Dolna Odra w dniu 24 kwietnia 2012 r. (raport bieżący PGE nr 14/2012 z 24 kwietnia 2012 r.
- w sprawie Elektrowni Opole wyrok nie został jeszcze wydany.

Wytwórcy z Grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2010. Sprawy te nie były jeszcze przedmiotem rozpatrzenia przez sąd.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site