Powrót

Aneks do umowy na realizację budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

  • Numer raportu: 25/2018
  • Data sporządzenia raportu: 10.10.2018 13:53
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportów nr 5/2018 oraz 47/2017 Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („Zamawiający”), spółka zależna PGE, zawarła z konsorcjum firm Polimex-Mostostal S.A., Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A. („Generalny Wykonawca”) w dniu 10 października 2018 r. aneks („Aneks”) do umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole („Umowa”), realizowanej przez Generalnego Wykonawcę oraz GE Power, które jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu.


Aneks przewiduje między innymi:
1. Zmianę terminu przekazania bloku nr 5 do eksploatacji na 15 czerwca 2019 r. z 31 maja 2019 r. względem wcześniejszych szacunków, o których PGE informowała raportem nr 5/2018. Termin przekazania do eksploatacji bloku nr 6 pozostaje bez zmian względem wcześniejszych szacunków, tj. 30 września 2019 r.
2. Inne korzystne dla Zamawiającego zmiany technologiczne i umowne.

W wyniku negocjacji prowadzonych z Generalnym Wykonawcą uwzględniono zaistniałe w trakcie ponad 4 lat budowy wydarzenia o charakterze siły wyższej oraz dodatkowe świadczenia po stronie Generalnego Wykonawcy na rzecz Zamawiającego.

Strony potwierdziły wysokość wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy, pod warunkiem dotrzymania uzgodnionych w Aneksie terminów przekazania bloków do eksploatacji.

Uzgodnienia objęte Aneksem wyczerpują roszczenia stron względem siebie, jakie nastąpiły i zostały zgłoszone w okresie realizacji Umowy do daty zawarcia Aneksu. Zamawiający nie będzie podnosił wobec Generalnego Wykonawcy roszczeń z tytułu niedochowania terminu realizacji przewidzianego Umową w wersji sprzed zawarcia Aneksu.
gkpge_relacjeInwestorskie_site