Powrót

Podpisanie porozumienia w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej

  • Numer raportu: 25/2016
  • Data sporządzenia raportu: 26.04.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”), spółka zależna od PGE, podpisała porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej („Porozumienie”).

Stronami Porozumienia są Kompania Węglowa S.A., Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. („PGG”), PGE GiEK, Węglokoks S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. („TFS”), Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FIPP”), PGNiG Termika S.A., Energa Kogeneracja Sp. z o.o (PGE GiEK, Węglokoks S.A., TFS, FIPP, PGNiG Termika S.A., Energa Kogeneracja Sp. z o.o. zwani dalej łącznie „Inwestorami”), Alior Bank S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. oraz organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej S.A. (łącznie dalej „Strony”).

W Porozumieniu Strony potwierdziły zasadność utworzenia PGG, która będzie prowadzić działalność w oparciu o wybrane aktywa górnicze, które nabędzie od Kompanii Węglowej S.A. (11 kopalń, 4 zakłady oraz zespół funkcji wspierających kopalnie i zakłady).

Inwestorzy deklarują objęcie nowych udziałów w PGG na łączną kwotę 2.417 mln zł (z czego 1.800 mln zł będzie wkładem gotówkowym).

PGE GiEK, jako jeden z Inwestorów, zadeklarował dokapitalizowanie PGG kwotą 500 mln zł w gotówce.

Inwestycja wpisuję się w strategię Grupy Kapitałowej PGE, której jednym z elementów jest zabezpieczenie bazy surowcowej energetyki konwencjonalnej.

PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, przedstawiony Stronom przez PGG, którego celem jest utrzymanie kosztów produkcji węgla pod ścisłą kontrolą oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności i poprawa efektywności funkcjonowania spółki. Szczegóły w tym zakresie będzie regulowała umowa inwestycyjna, której zawarcie zaplanowane zostało na 29 kwietnia 2016 roku.

Ze względu brak pełnej kontroli nad spółką, PGE nie przewiduje konsolidacji danych finansowych PGG metodą pełną.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site