Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych za I kwartał 2016 oraz informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2016 r.

  • Numer raportu: 24/2016
  • Data sporządzenia raportu: 25.04.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") przekazuje do wiadomości publicznej wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2016 r.

Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za I kwartał 2016 roku wyniesie ok. 1,8 mld złotych, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 0,9 mld złotych.

Powyższy szacunek uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w I kwartale 2016 roku:
- Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT) w wysokości ok. 278 mln złotych (w tym 148 milionów złotych z tytułu rozstrzygniętych sporów sądowych w sprawach dotyczących kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym) odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku nastąpi 11 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site