Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych za I półrocze 2015 r. oraz informacja o zmianie polityki rachunkowości i wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niegotówkowym na skonsolidowane wyniki finansowe okresu

  • Numer raportu: 24/2015
  • Data sporządzenia raportu: 25.08.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2015 r.:
- skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie ok. 4,3 mld złotych;
- strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. (-) 5,0 mld złotych;
- wartość skorygowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. (+) 2,1 mld złotych.

Powyższe szacunki uwzględniają planowane ujęcie przez PGE w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2015 roku następujących zdarzeń niegotówkowych o charakterze jednorazowym:

I. Na poziomie wyniku EBITDA:
1) Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) w wysokości ok. 300 milionów złotych, odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA,
2) Zmiana wielkości rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych (głównie wpływ zmiany stopy dyskonta) łącznie ok. 250 milionów złotych, odpowiednio zwiększająca raportowany zysk EBITDA.

II. Na poziomie wyniku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej:
1) Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) – ok. 250 milionów złotych, odpowiednio zwiększające raportowany wynik netto,
2) Zmiana wielkości rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych – ok. 200 milionów złotych, odpowiednio zwiększająca raportowany wynik netto,
3) Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych z segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości ok. 8,8 mld złotych – skutkujący zmniejszeniem raportowanego wyniku netto o ok. 7,1 mld złotych

Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2015r. nastąpiła zmiana polityki rachunkowości. Począwszy od sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2015 r. odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe będą ujmowane w pozycji kosztów rodzajowych (zamiast w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych – jak było to ujmowane dotychczas), a dla kalkulacji zysku EBITDA będą traktowane jak koszty amortyzacji (tj. nie będą obciążały zysku EBITDA).

Zmieniona polityka rachunkowości w lepszy sposób aplikuje MSSF oraz zapewnia większą przejrzystość i porównywalność sprawozdań finansowych z europejskimi grupami energetycznymi.


Zastrzeżenie: Sprawozdanie finansowe Grupy PGE jest nadal przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku nastąpi 31 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site