Powrót

Ustanowienie programu euroobligacji oraz udzielenie gwarancji przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. dla PGE Sweden AB (publ)

  • Numer raportu: 24/2014
  • Data sporządzenia raportu: 22.05.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 22 maja 2014 r. PGE wraz z PGE Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie („PGE Sweden”), spółką w 100% zależną od PGE, podpisały dokumentację ustanawiającą Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych („Program”). Dokumentacja Programu została podpisana z bankami BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, Nordea Bank Danmark A/S, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Société Générale (jako Pierwotnymi Dealerami) oraz Citibank N.A., London Branch jako Agentem i Agentem Płatnikiem.
W ramach Programu PGE Sweden może emitować euroobligacje do kwoty 2.000.000.000 euro o minimalnym terminie zapadalności 1 roku. Środki uzyskane przez PGE Sweden z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na udzielanie pożyczek PGE.

W związku z ustanowieniem Programu, w dniu 22 maja 2014 r. została także zawarta umowa na udzielenie gwarancji przez PGE za zobowiązania PGE Sweden, spółki w 100% zależnej od PGE. Gwarancja została udzielona do kwoty 2.500.000.000 euro i dotyczy zobowiązań PGE Sweden wynikających z emisji euroobligacji w ramach Programu do kwoty 2.000.000.000 euro. Gwarancja będzie obowiązywać do 31 grudnia 2041 roku.
Warunki finansowe gwarancji uzależnione będą od warunków emisji euroobligacji dokonywanych przez PGE Sweden, a wynagrodzenie za udzieloną gwarancję zostanie uwzględnione w wysokości oprocentowania pożyczek udzielanych PGE.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 7 oraz §13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site