Powrót

Nabycie obligacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przez spółki zależne

  • Numer raportu: 24/2011
  • Data sporządzenia raportu: 28.06.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 28 czerwca 2011 r. Spółka dokonała emisji krótkoterminowych obligacji PGE w ramach Programu Emisji Obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. z dnia 11 maja 2009 r. do maksymalnej kwoty 5 mld PLN kierowanego do spółek z grupy kapitałowej PGE. Łączna wartość nominalna niniejszej emisji wynosi 700.000.000 PLN. Przedmiotowe obligacje zostały nabyte przez następujące jednostki zależne od PGE:
1. Spółka PGE Obrót S.A. nabyła 1 500 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 150.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 596,60 z datą wykupu 28 lipca 2011 r.
2. Spółka PGE Dystrybucja S.A. nabyła 1 500 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 150.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 596,60 z datą wykupu 28 lipca 2011 r.
3. Spółka PGE Dystrybucja S.A. nabyła 4 000 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 400.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 755,80 z datą wykupu 28 września 2011 r.

Nabycie obligacji wynika z przyjętej polityki zarządzania gotówką w grupie kapitałowej PGE.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł.

Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji wskazanej we wstępie wynosi na dzień 28 czerwca 2011 r. 970.000.000 PLN.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site