Powrót

Podpisanie umowy kredytowej

  • Numer raportu: 23/2018
  • Data sporządzenia raportu: 17.09.2018 12:18
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 17 września 2018 r. PGE podpisała umowę kredytu odnawialnego („Umowa”) z konsorcjum banków: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie, działający przez swój oddział Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, MUFG Bank (Europe) N.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Banki”).

Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez Banki kredytu odnawialnego do kwoty 4.100 mln PLN („Kredyt”). Kredyt może zostać przeznaczony na:
- finansowanie bieżącej działalności PGE oraz Grupy PGE,
- finansowanie wydatków inwestycyjnych i kapitałowych związanych z działalnością PGE oraz Grupy PGE, oraz
- refinansowanie zobowiązań finansowych PGE oraz Grupy PGE.

Kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od 90 dnia od daty podpisania Umowy. Umowa przewiduje okresy odsetkowe nie dłuższe niż 6 miesięcy. Ostateczny dzień spłaty Kredytu przypada na dzień 16 grudnia 2022 r. Oprocentowanie Kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę.

Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA („Wskaźnik Pokrycia”) na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym.

Ponadto, Zarząd PGE informuje, że Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.
gkpge_relacjeInwestorskie_site