Powrót

Informacja o wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów

  • Numer raportu: 23/2015
  • Data sporządzenia raportu: 25.08.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 4 sierpnia br., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że zakończone zostały główne prace nad testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36. Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE GiEK S.A. wskazują na utratę bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej w wysokości ok. 8,8 mld złotych.

W związku z powyższym, stosowny odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za I półrocze 2015 r.

Zastrzeżenie: Prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Ostateczny wynik testów i wielkość odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za I półrocze 2015 r., które zostanie opublikowane 31 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site