Powrót

Przyjęcie strategii Grupy PGE na lata 2014-2020

  • Numer raportu: 23/2014
  • Data sporządzenia raportu: 13.05.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 13 maja 2014 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawioną przez Zarząd PGE "Strategię Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014-2020" ("Strategia").

Strategia opracowana została z uwzględnieniem istotnych zmian w otoczeniu biznesowym Grupy PGE i obserwowanych trendów na rynku energii, takich jak:
- Poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce, która w horyzoncie Strategii powinna prowadzić do wyższego zapotrzebowania i wyższych cen energii elektrycznej;
- Nowe i znowelizowane regulacje: projekt ustawy o OZE zatwierdzony przez Radę Ministrów, wprowadzenie „backloadingu” oraz propozycja celów polityki klimatycznej w horyzoncie 2030, wraz z propozycjami strukturalnych reform systemu handlu emisjami EU ETS;
- Spodziewana korekta modelu rynku energii elektrycznej – pierwsze mechanizmy dla wytwórców już wdrożone (Operacyjna Rezerwa Mocy, Interwencyjna Rezerwa Zimna), prace nad docelową koncepcją organizacji rynku energii elektrycznej;
- Rosnąca konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej;

oraz w oparciu o kluczowe kompetencje i przewagi konkurencyjne Grupy:
- PGE to największa pod względem produkcji i mocy zainstalowanej oraz pionowo zintegrowana grupa energetyczna w Polsce;
- PGE posiada najmłodszy i najbardziej konkurencyjny kosztowo portfel wytwórczy w Polsce.

Strategicznym celem Grupy PGE jest budowa wartości dla akcjonariuszy.
Cel ten będzie realizowany poprzez:
-Wzmocnienie pozycji lidera w wytwarzaniu energii elektrycznej z najbardziej efektywnym, zdywersyfikowanym portfelem aktywów zapewniającym długoterminową przewagę konkurencyjną w oparciu o krajowe zasoby;
- Niezawodność dostaw oraz optymalny proces sprzedaży i obsługi klienta;
- Poprawę efektywności działania Grupy w kluczowych obszarach w oparciu o najlepsze branżowe standardy;
- Aktywne działania w celu identyfikacji i realizacji nowych inicjatyw rozwojowych ukierunkowanych na budowę wartości Grupy;
- Ciągłą analizę otoczenia rynkowego, identyfikację i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do budowy wartości Grupy i osiągania jej celów strategicznych.

W perspektywie roku 2020 implementacja Strategii pozwoli Grupie PGE na realizację jej aspiracji finansowych:
- Utrzymanie poziomu EBITDA na poziomie 8-9 mld PLN w latach 2015-2020;
- Utrzymanie dotychczasowej polityki wypłaty dywidendy (40-50% skonsolidowanego rocznego zysku netto);
- 1,5 mld PLN trwałego wpływu na EBIT po roku 2016 jako efekt zakładanych działań związanych z poprawą efektywności;
- Zachowanie długoterminowej oceny ratingowej;
- Realizację nakładów inwestycyjnych w wysokości około 50 mld PLN w latach 2014-2020;
- Przeznaczanie minimum 1,5% zysku netto rocznie na wydatki w obszarze R&D w latach 2015-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące Strategii znajdują się w załączonym dokumencie.

Przekazanie do publicznej wiadomości powyższej informacji zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

Jednocześnie Zarząd PGE informuje, iż z dniem zatwierdzenia Strategii, traci moc strategia Grupy PGE na lata 2012-2035, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą PGE w dniu 9 lutego 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site