Powrót

Zmiany Statutu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

  • Numer raportu: 23/2012
  • Data sporządzenia raportu: 31.05.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 30 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") dokonało zmian Statutu Spółki.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami nr 35 oraz 36 ZWZ zostały zaprezentowane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. ZWZ upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone przez ZWZ.

Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site