Powrót

Informacja o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego jednostki zależnej

  • Numer raportu: 23/2011
  • Data sporządzenia raportu: 15.06.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1361 ze zm.), postanowienie z dnia 16 maja 2011 roku o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki Mega Sp. z o.o. z siedzibą w Miłocinie („Spółka Zależna”, „Upadły”) z postępowania obejmującego likwidację majątku Upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane po uwzględnieniu wniosku Spółki Zależnej, w którym Upadły uprawdopodobnił, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Upadłego.

PGE Energia Odnawialna S.A., jednostka zależna od PGE, jest mniejszościowym udziałowcem Spółki Zależnej, w której posiada 14,72% udziałów, jest jednak jednostką dominującą w stosunku do Spółki Zależnej z uwagi na uprawnienie PGE Energia Odnawialna S.A. do powoływania i odwoływania większości członków zarządu Spółki Zależnej. PGE Energia Odnawialna S.A. sprawuje rzeczywistą kontrolę nad Spółką Zależną. Stosunek dominacji powstał dopiero w wyniku zmiany umowy Spółki Zależnej i rejestracji zmian tej umowy przez sąd rejestrowy w dniu 3 marca 2011 roku tj. w czasie gdy w stosunku do Spółki Zależnej prowadzono postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Upadłego.

Zgodnie z postanowieniem Sąd określił, iż zarząd majątkiem będzie sprawował Upadły. Ponadto Sąd odwołał Syndyka Masy Upadłości w osobie Adama Sadeckiego i powołał Nadzorcę Sądowego w osobie Adama Sadeckiego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki Zależnej został zgłoszony do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych przez PGE Energia Odnawialna S.A. w dniu 3 lutego 2010 roku, zaś w dniu 8 marca 2010 roku w/w sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Upadłego. W momencie składania wniosku o ogłoszenie upadłości i postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Upadły nie był jednostką zależną od PGE.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site