Powrót

Rejestracja zmian w Statucie

  • Numer raportu: 22/2018
  • Data sporządzenia raportu: 13.09.2018 16:26
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 13 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Spółki, dokonaną na podstawie uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zgodnie z ww. uchwałą w § 16 ust. 4 Statutu PGE wykreśla się punkt 5, stanowiący, że termin przyjmowania zgłoszeń od kandydatów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Zarządu PGE, a dotychczasowy punkt 6 otrzymuje oznaczenie punkt 5. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający zmianę.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site