Powrót

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 30 marca 2010 r.

  • Numer raportu: 22/2010
  • Data sporządzenia raportu: 31.03.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 marca 2010 r., był Skarb Państwa.

Akcjonariuszowi temu przysługiwało 1.470.576.500 głosów z posiadanych akcji, co stanowi 95,95% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 85% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. 2009 r., Nr 185, poz. 1439).