Powrót

Zmiana szacunku wybranych danych finansowych za I półrocze 2018

  • Numer raportu: 21/2018
  • Data sporządzenia raportu: 01.08.2018 17:13
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2018 z 26 lipca 2018 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2018.

Zmiana szacunku wyników finansowych wynika ze zmiany sposobu ujęcia kosztów dotyczących uprawnień do emisji CO2 w okresie sprawozdawczym.
Szacunkowy wynik EBITDA Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze 2018 jest wyższy o 98 mln PLN w porównaniu do publikowanych uprzednio szacunków, a zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej jest wyższy o 79 mln PLN.
Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2018 roku wyniósł około 3.675 mln złotych, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym Ciepłownictwo): 1.839 mln złotych,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1.270 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót: 302 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 222 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1.281 mln złotych (czyli 69 groszy na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 2.251 mln złotych. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło około 8.211 mln złotych.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 nastąpi 7 sierpnia 2018 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site