Powrót

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za I kwartał 2017 r.

  • Numer raportu: 21/2017
  • Data sporządzenia raportu: 06.04.2017 14:50
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna („PGE”) informuje, że skonsolidowany raport kwartalny PGE za I kwartał 2017 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11 maja 2017 roku.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133 z późn. zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site